Ansiopäivärahan tason laskeminen

 

Työttömyyskassa Pron sähköisessä asioinnissa on päivärahalaskuri, joka laskee ansiopäivärahan suuruuden arviomäärän. Ainoa pakollinen tieto näytöllä on Kuukausipalkkasi-kenttä, johon syötetään palkkatyöstä saatu kuukausipalkka. Ennakonpidätys %-kenttään tulee laittaa palkkaa varten olevan verokortin ennakonpidätysprosentti. Laske-painike suorittaa päivärahan laskennan ja Tyhjennä-painike tyhjentää näytön tiedot.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (37,21 €) sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, mutta 3 534,95 € kuukaudessa ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, mutta se on vähintään peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, joka on 7,01 € yhdestä, 10,29 € kahdesta ja 13,26 € kolmesta tai useammasta lapsesta päivää kohden.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ennakonpidätyksen alaisten palkkojen perusteella. Laskentaan otetaan mukaan työssäoloehdon täyttäneiden viikkojen palkat. Pääomatuloja ei huomioida. Työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa (katso kohta työssäoloehto). Yksi työviikko sisältää viisi työpäivää.

Eläkkeiden ja vapaiden vaikutus ansiopäivärahan suuruuden laskentaan 

Ansiopäivärahan määrän laskennassa on poikkeustilanteita. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, ansiopäiväraha lasketaan eläkettä edeltäneestä kokoaikatyöstä saatujen palkkatulojen perusteella sillä edellytyksellä, että olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Samoin menetellään, jos olet ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla ennen työttömyyttä tai lomautusta. Myös näissä tilanteissa ansiopäiväraha määritellään vapaata edeltävältä ajalta ansaituista palkoista.

Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole yli hypittävää aikaa ansiopäivärahan suuruuden laskennassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan suuruus lasketaan suoraan lomautusta tai työttömyyttä edeltävistä palkkatuloista, vaikka olisit ollut osa-aikatyössä.

Ansiopäivärahan laskennassa huomioitavat ansiot

Ansiopäiväraha lasketaan vakiintuneen palkkatulon perusteella. Laskentaan otetaan mukaan kuukausipalkan tai tuntipalkan lisäksi vuosilomapalkka, vuorolisät, ylityökorvaukset sekä muut vastaavanlaiset erät, jotka on ansaittu ajanjaksolla, jolta päiväraha lasketaan. Jos päivärahan suuruus lasketaan esimerkiksi ajalta 1.1.-30.6., päivärahan laskentaan otetaan mukaan ko. aikana tehdyt ylityöt ja niistä maksetut ylityökorvaukset. 

Ennakonpidätyksen alaiseen ansioon voi sisältyä palkkoja, palkkioita tai korvauksia, joita ei voida huomioida päivärahan laskennassa. Näitä ovat esimerkiksi vuosilomakorvaus, lomaraha, erokorvaus/tukipaketti. Lisäksi työsuhteen päättymiseen liittyviä ansioita (esimerkiksi kannustepalkkio ja motivaatiobonus) ei huomioida päivärahan laskennassa. Päivärahan laskentaan kuulumattomat ansiot vähennetään ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta ennen kuin päivärahan suuruus lasketaan. Lisäksi tehdään kertaluonteinen vähennys, joka on suuruudeltaan 4,40 %. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Huomaa myös, että työsuhteen päättymiseen liittyvät ansiot voivat myös siirtää päivärahaoikeuden alkamista. Katso asiasta tarkemmin kohdasta ansiopäivärahan myöntämisen esteitä. 

Korotettu ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna (= korotettu ansio-osa), jos osallistut työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua päivärahaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä.    

Kuinka paljon korotusosuus nostaa normaalisuuruista ansiopäivärahaa? 

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 37,21 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 534,95 € (= 95 x peruspäivärahan määrä vuoden 2023 määrässä). Korotetussa päivärahassa vastaavat korvausosuudet ovat 55 prosenttia ja 25 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa päivärahassa tätä kattoa ei ole, vaan se voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Esimerkki korotetun päivärahan laskennasta

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on € 3 000 €. Summasta vähennetään tel- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu 4,40 %, jolloin määräksi jää 2 868,00 € (= ansiopäivärahan perusteena oleva palkka). Tämän jälkeen ansiopäivärahan perusteena oleva palkka jaetaan 21,5:llä, jolloin saadaan päiväpalkka 133,40 €. Lopullinen korotettu päiväraha lasketaan näin: 37,21 € + (0,55 x (133,40– 37,21) = 90,11 €. Korotettu päiväraha on 90,11 euroa päivässä, kun normaalisuuruinen päiväraha on 80,49 euroa päivässä. Korotusosuus on 9,62 euroa päivässä.   

Voit laskea korotetun päivärahan arviomäärän kassan sähköisessä asioinnissa.