Ansiopäivärahan suuruuden laskeminen

 

Työttömyyskassa Pron sähköisessä asioinnissa on päivärahalaskuri, joka laskee ansiopäivärahan suuruuden arviomäärän. Ainoa pakollinen tieto näytöllä on Kuukausipalkkasi-kenttä, johon syötetään palkkatyöstä saatu kuukausipalkka. Ennakonpidätys %-kenttään tulee laittaa palkkaa varten olevan verokortin ennakonpidätysprosentti. Laske-painike suorittaa päivärahan laskennan ja Tyhjennä-painike tyhjentää näytön tiedot.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (37,21 €) sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, mutta 3 534,95 € kuukaudessa ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, mutta se on vähintään peruspäivärahan suuruinen. 

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ennakonpidätyksen alaisten palkkojen perusteella. Laskentaan otetaan mukaan työssäoloehdon täyttäneiden viikkojen palkat. Pääomatuloja ei huomioida. Työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa 1.9.2024 asti ja 12 kuukautta 2.9.2024 alkaen (katso kohta ansiopäivärahan työssäoloedellytys). Yksi työviikko sisältää viisi työpäivää, kun laskennassa huomioidaan palkkoja 1.9.2024 asti. Työssäoloehdon muuttuessa 2.9.2024 alkaen yhteen kalenterikuukauteen sisältyy 21,5 päivää. 

Ansiopäivärahan porrastaminen

Porrastaminen tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä laskee 20 prosenttia 40 maksupäivän jälkeen. Kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä, ansiopäivärahan määrä laskee 25 prosenttia alkuperäisestä täydestä ansiopäivärahasta. 40 maksupäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 maksupäivää noin kahdeksaa kuukautta. Porrastaminen tehdään myös soviteltuun päivärahaan.    

Porrastaminen koskee niitä työnhakijoita, joille huomioidaan ansiopäivärahan tason määrittelyssä 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdystä työstä maksettuja palkkoja. Ansiopäivärahaa ei siis alenneta, jos maksaminen on alkanut ennen 2.9.2024 ja päivärahakausi on kesken. Porrastamista ei myöskään tehdä, jos työssäoloehto on täyttynyt kokonaisuudessaan viimeistään 1.9.2024. Porrastamisen piiriin siirtyy vasta sen jälkeen, kun työssäoloehto täyttyy 12 kuukauden työssäoloehdon perusteella ja päivärahakauden enimmäisaika alkaa alusta.   

Voit arvioida porrastuksen vaikutusta ansiopäivärahaasi TYJ:n verkkosivuilla

Eläkkeiden ja vapaiden vaikutus ansiopäivärahan suuruuden laskentaan 

Ansiopäivärahan määrän laskennassa on poikkeustilanteita. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, ansiopäiväraha lasketaan eläkettä edeltäneestä kokoaikatyöstä saatujen palkkatulojen perusteella sillä edellytyksellä, että olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Samoin menetellään, jos olet ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla ennen työttömyyttä tai lomautusta. Myös näissä tilanteissa ansiopäiväraha määritellään vapaata edeltävältä ajalta ansaituista palkoista.

Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole yli hypittävää aikaa ansiopäivärahan suuruuden laskennassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan suuruus lasketaan suoraan lomautusta tai työttömyyttä edeltävistä palkkatuloista, vaikka olisit ollut osa-aikatyössä.

Ansiopäivärahan laskennassa huomioitavat ansiot

Ansiopäiväraha lasketaan vakiintuneen palkkatulon perusteella. Laskentaan otetaan mukaan kuukausipalkan tai tuntipalkan lisäksi vuosilomapalkka, vuorolisät, ylityökorvaukset sekä muut vastaavanlaiset erät, jotka on ansaittu ajanjaksolla, jolta päiväraha lasketaan. Jos päivärahan suuruus lasketaan esimerkiksi ajalta 1.1.–30.6., päivärahan laskentaan otetaan mukaan ko. aikana tehdyt ylityöt ja niistä maksetut ylityökorvaukset. 

Ennakonpidätyksen alaiseen ansioon voi sisältyä palkkoja, palkkioita tai korvauksia, joita ei voida huomioida päivärahan laskennassa. Näitä ovat esimerkiksi vuosilomakorvaus, lomaraha, erokorvaus/tukipaketti. Lisäksi työsuhteen päättymiseen liittyviä ansioita (esimerkiksi kannustepalkkio ja motivaatiobonus) ei huomioida päivärahan laskennassa. Päivärahan laskentaan kuulumattomat ansiot vähennetään ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta ennen kuin päivärahan suuruus lasketaan. Lisäksi tehdään kertaluonteinen vähennys, joka on suuruudeltaan 3,76 %. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Huomaa myös, että työsuhteen päättymiseen liittyvät ansiot voivat myös siirtää päivärahaoikeuden alkamista. Katso asiasta tarkemmin kohdasta ansiopäivärahan myöntämisen esteitä. 

Korotettu ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna (= korotettu ansio-osa), jos osallistut työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittuun TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua päivärahaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä.    

Kuinka paljon korotusosuus nostaa normaalisuuruista ansiopäivärahaa? 

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 37,21 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 534,95 €. Korotetussa päivärahassa vastaavat korvausosuudet ovat 55 prosenttia ja 25 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa päivärahassa tätä kattoa ei ole, vaan se voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Esimerkki korotetun päivärahan laskennasta

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on € 3 000 €. Summasta vähennetään tel- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu 3,76 %, jolloin määräksi jää 2 887,20 € (= ansiopäivärahan perusteena oleva palkka). Tämän jälkeen ansiopäivärahan perusteena oleva palkka jaetaan 21,5:llä, jolloin saadaan päiväpalkka 134,29 €. Lopullinen korotettu päiväraha lasketaan näin: 37,21 € + (0,55 x (134,29–37,21) = 90,60 €. Korotettu päiväraha on 90,60 euroa päivässä, kun normaalisuuruinen päiväraha on 80,90 euroa päivässä. Korotusosuus on 9,70 euroa päivässä.   

Voit laskea korotetun päivärahan arviomäärän kassan sähköisessä asioinnissa.