Sairastuminen ja eläkkeet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan

Sairastuminen työttömyyden aikana

Jos saat ansiopäivärahaa kokonaan työttömyyden perusteella tai soviteltua päivärahaa esimerkiksi osa-aikatyön perusteella ja sairastut, sairausloman pituus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen. Muutaman päivän sairausloma ei vielä vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen, vaan voit hakea ansiopäivärahaa ja soviteltua päivärahaa normaalisti sairausloman ajalta. Ilmoita kuitenkin sairausaika ansiopäivärahahakemuksessasi.

Jos sairauslomasi kestää yli 10 päivää, ilmoita sairauspäivät ansiopäivärahahakemuksessasi ja hae sairauspäivärahaa Kelasta. Kelan sairauspäivärahassa on omavastuuaika, joka on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Voit saada ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuaikaa edeltävältä päivältä.  

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa sairausloman ajalta, vaikka et saisi sairauspäivärahaa, jos sinut on kuitenkin todettu työkyvyttömäksi sairausvakuutuslain mukaan. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos sairauspäivärahaa ei makseta siihen kuuluvan työedellytyksen puuttumisen vuoksi.  

Sairastuminen lomautuksen aikana

Jos saat ansiopäivärahaa lomautuksen perusteella ja sairastut, sairausloman kestolla on vaikutusta myös tässä tilanteessa oikeuteen saada ansiopäivärahaa. Muutaman päivän sairausloma ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen lomautuspäiviltä. Jos sairausloma kestää yli Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan, hae sairausloman ajalle määrätyiltä lomautuspäiviltä sairauspäivärahaa Kelasta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalle osuvilta lomautuspäiviltä vain siinä tapauksessa, että työnantaja ei ole maksanut sinulle palkkaa ja sinulle on maksettu ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuaikaa edeltävältä päivältä. Jos sairastut esimerkiksi tiistaina ja sairausloma kestää kaksi viikkoa, voimme maksaa ansiopäivärahaa sairausloman ajalle osuvilta lomautuspäiviltä, jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa maanantailta eli sairastumista edeltävältä päivältä.

Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen

Ansiopäivärahaa ei pääsääntöisesti voida maksaa työkyvyttömyysajalta. Mutta voit poikkeuksellisesti hakea ansiopäivärahaa, jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan (noin 300 päivää) ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen.  Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun täytyy ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti sairauspäivärahan maksamisen päätyttyä. Sinun täytyy lisäksi hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä sairauspäivärahapäivien maksamisen päätyttyä.   

Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, tarvitset ansiopäivärahan maksamista varten työnantajaltasi kirjallisen selvityksen siitä, että työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä. Tämä selvitys on vain työttömyyskassaa varten.  

Jos eläkehakemuksesi hylätään ja olet edelleen sairauslomalla, voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista, vaikka valittaisit päätöksestä. Jos taas eläkehakemuksesi hyväksytään, ansiopäivärahan maksaminen lopetetaan ja siirryt saamaan kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Jos et halua hakea ansiopäivärahaa vielä eläkehakemuksesi käsittelyn ajalta, ilmoittaudu kuitenkin TE-toimistoon viimeistään siinä vaiheessa, jos saat eläkkeestä hylkypäätöksen, jotta säilytät oikeuden ansiopäivärahaan.

Osasairauspäiväraha 

Kelan maksaman osasairauspäivärahakauden ajalta ei voida maksaa ansiopäivärahaa, vaikka olisit osa-aikatyössä. Osasairauspäiväraha-aika ei myöskään kartuta 26 viikon työssäoloehtoa. Mutta aika, jonka olet osasairauspäivärahalla, pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa, jonka sisällä 26 työviikkoa tulisi normaalisti kerätä.  

Osatyökyvyttömyyseläke

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ajalta voi saada ansiopäivärahaa työttömyys- tai lomautustilanteessa. Eläke vähennetään ansiopäivärahasta kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos eläke on 1 000 euroa kuukaudessa, saat ansiopäivärahaa 1 000 euroa vähemmän kuukaudessa. Eläke kuluttaa ansiopäivärahan enimmäisaikaa samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä eli jokaiselta maksupäivältä. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana. Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, sitä ei vähennetä ansiopäivärahasta, vaan saat ansiopäivärahaa täysimääräisenä. 

Jos olet siirtynyt osa-aikatyöhön osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi ja jäät työttömäksi tai lomautetuksi, ansiopäiväraha määritellään osa-aikatyön palkasta. Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole ansiopäivärahan tason laskemisessa yli hypittävää aikaa. Lisäksi kannattaa huomata, että mikäli olet työskennellyt alle 18 tuntia viikossa yli kuuden kuukauden ajan ennen työttömyyttä tai lomautusta, olet menettänyt kokonaan oikeuden ansiopäivärahaan. Tämä johtuu siitä, että sinun täytyy olla työmarkkinoilla säilyttääksesi ansiopäivärahaoikeuden. Työmarkkinoilla oloksi katsotaan vähintään 18-tuntinen työviikko.  

Vanhuuseläke ja lisäeläkkeet 

Palvelusvuosiin perustuva vanhuuseläke

Sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa, jos saat täysiin palvelusvuosiin perustuvaa vanhuuseläkettä. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta, vaikka olisit jatkanut työntekoa vanhuuseläkkeellä ja tulisit lomautetuksi työstä. Vanhuuseläke on ansiopäivärahan (myös peruspäivärahan ja työmarkkinatuen) maksamista estävä etuus. 

Työnantajan tai itsesi maksama lisäeläke

Työnantajan maksama lisäeläke vähennetään ansiopäivärahasta täysimääräisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahakauden enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä eli jokaiselta maksupäivältä.

Jos olet maksanut lisäeläkkeen kokonaan itse, eläke ei vaikuta ansiopäivärahaan millään tavalla, vaikka nostaisit eläkettä työttömyysaikana.