Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen ansiopäivärahan porrastamisesta

20.06.2024

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen ansiopäivärahan porrastamisesta. Lisäksi ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan ja palkkatukityöstä ei pääsääntöisesti kerry työssäoloehtoa.

Porrastaminen tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä laskee 20 prosenttia 40 maksupäivän jälkeen. Kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä, ansiopäivärahan määrä laskee 25 prosenttia alkuperäisestä täydestä ansiopäivärahasta. 40 maksupäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 maksupäivää noin kahdeksaa kuukautta. Porrastaminen tehdään myös soviteltuun päivärahaan.    

Lakimuutos tulee voimaan 2.9.2024, mutta porrastaminen koskee niitä työnhakijoita, joille huomioidaan ansiopäivärahan tason määrittelyssä 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdystä työstä maksettuja palkkoja. Ansiopäivärahaa ei siis alenneta, jos maksaminen on alkanut ennen 2.9.2024 ja päivärahakausi on kesken. Siirryt porrastamisen piiriin vasta sen jälkeen, kun täytät 12 kuukauden tuloperusteisen työssäoloehdon 2.9.2024 jälkeen ja päivärahakauden enimmäisaika alkaa alusta. 

Voit arvioida porrastuksen vaikutusta ansiopäivärahaasi TYJ:n verkkosivuilla.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan ja palkkatukityö ei pääsääntöisesti kerrytä työssäoloehtoa

Eduskunta hyväksyi myös muita muutoksia. Vähintään 57 vuotta täyttäneet työnhakijat eivät pääse enää työllistämisvelvoitteen piiriin. Lisäksi 60 vuotta täyttäneet työnhakijat eivät voi täyttää työssäoloehtoa työllistymistä edistävässä palvelussa. Muutokset tulevat voimaan 2.9.2024.   

Lisäksi päivärahan tason suojaus poistetaan 58 vuotta täyttäneiltä työnhakijoilta. Heillä ei ole enää päivärahan tasossa suojausta, jos työssäoloehtoon huomioidaan 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdystä työstä maksettuja palkkoja. Jatkossa päiväraha lasketaan siis aina työssäoloehdon täyttyessä. Uusi täysimääräinen ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään 80 % edellisestä täydestä ansiopäivärahasta, jos työssäoloehto ehtii täyttyä ennen kuin ansiopäivärahaa on maksettu enimmäisajalta.  

Palkkatuettu työ ei enää pääsääntöisesti kerrytä työssäoloehtoa. Palkkatuetun työn ajalta voi jatkossakin kertyä työssäoloehtoa siinä tapauksessa, jos palkkatuki on myönnetty alentuneesti työkykyisen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen. Työssäoloehtoa voi kuitenkin kertyä vasta 10 kuukauden palkkatukiajan jälkeen. Muutos tulee voimaan 2.9.2024. Jos palkkatukityö alkaa viimeistään 1.9.2024, työ kerryttää edelleen työssäoloehtoa 75 prosentin osuudella.