Hallituksen esitys toisesta lakipaketista on annettu eduskunnalle

08.03.2024

Hallituksen esitys toisesta lakipaketista on annettu eduskunnalle. Esitys sisältää ansiopäivärahan porrastamisen sekä muutoksia ikäsidonnaisiin poikkeussäännöksiin ja palkkatukityöhön. Hallituksen esitys vuorotteluvapaan lakkauttamisesta on myös annettu eduskunnalle.  Huomaa, että esityksiin voi tulla muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana.

Ansiopäivärahan tason porrastus

Ansiopäivärahan tason porrastaminen tarkoittaisi sitä, että ansiopäivärahan taso leikkautuisi 80 prosenttiin alkuperäisestä ansiopäivärahasta sen jälkeen, kun ansiopäivärahaa olisi maksettu kahdeksalta viikolta. Tämä vastaa noin kahta kuukautta (40 työttömyyspäivää). Ansiopäiväraha leikkautuisi edelleen 75 prosenttiin alkuperäisestä ansiopäivärahasta 34 viikon työttömyysjakson jälkeen. 34 viikkoa vastaa noin kahdeksaa kuukautta ja 170 maksettua työttömyyspäivää. Jos ansiopäiväraha olisi esimerkiksi 74,85 euroa päivässä (brutto), se olisi 59,88 €/pv kahden kuukauden työttömyysajan jälkeen ja 56,14 €/pv kahdeksan kuukauden työttömyysjakson jälkeen. Kuukausitasolla porrastaminen leikkaisi ansiopäivärahaa 322 eurolla (br.) kahden kuukauden jälkeen ja 402 eurolla (br.) kahdeksan kuukauden työttömyysajan jälkeen. Ansiopäivärahan määrä ei voisi kuitenkaan alittaa peruspäivärahan tasoa leikkausten jälkeen, vaan sitä maksettaisiin kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan suuruisena eli 37,21 euroa päivässä.

Ansiopäivärahan taso palautuisi täydeksi päivärahaksi eli 100 prosentin tasolle sen jälkeen, kun työssäoloehto täyttyisi uudelleen ja päivärahakauden enimmäisaika alkaisi alusta.

Ansiopäivärahan porrastamisen olisi tarkoitus tulla voimaan 2.9.2024. Se ei kuitenkaan koskisi esityksen mukaan niitä työnhakijoita, joilla ansiopäivärahan enimmäisaika on alkanut 1.9.2024 mennessä. Toisin sanoen ansiopäivärahaa on maksettu vähintään yhdeltä päivältä. He olisivat porrastuksen piirissä vasta sen jälkeen, kun työssäoloehto täyttyisi 2.9.2024 jälkeen uudelleen ja päivärahakauden enimmäisaika alkaisi taas alusta. Porrastamista ei tehtäisi tässä vaiheessa myöskään niille työnhakijoille, joille olisi työssäoloehto täyttynyt 1.9.2024 mennessä, mutta päivärahaoikeus alkaisi vasta 2.9.2024 jälkeen esimerkiksi TE-toimiston karenssin, työttömyysturvan omavastuuajan, lomakorvauksen jaksotuksen tai jonkin muun vastaavan syyn vuoksi. He olisivat porrastuksen piirissä vasta sen jälkeen, kun työssäoloehto täyttyisi uudelleen ja päivärahakauden enimmäisaika alkaisi alusta.   

Palkkatukityön vaikutus työssäoloehtoon

Palkkatukityö kerryttää tällä hetkellä työssäoloehtoa niin, että työskentelyviikoista huomioidaan 75 prosenttia. Jatkossa palkkatukityö ei pääsääntöisesti kerryttäisi enää työssäoloehtoa. Poikkeuksena olisivat esityksen mukaan alentuneesti työkykyisen edistämiseksi solmittu palkkatukityö ja yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi sovittu palkkatukityö. Näistä kertyisi työssäoloehtokuukausia, mutta vasta 10 kuukauden työskentelyjakson jälkeen. Ensimmäiseltä 10 työkuukaudelta työssäoloehtoa ei voisi siten kerryttää.

Lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 2.9.2024.  

Ikäsidonnaiset poikkeussäännökset

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan 58 vuotta täyttäneillä ei olisi enää jatkossa suojausta ansiopäivärahan tasossa. Myös 57 vuotta täyttäneiden työllistämisvelvoitteesta oltaisiin luopumassa. Lisäksi oltaisiin luopumassa 60 vuotta täyttäneiden mahdollisuudesta kerryttää työssäoloehtoa työllistymistä edistävässä palvelussa.

Sen sijaan 58 vuotta täyttäneiden oikeus 500 päivään jäisi ennalleen. 58 vuotta täyttäneelle työnhakijalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa 500 päivältä, jos hänellä on työssäoloehdon täyttyessä vähintään viisi vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiväoikeuteen ei ole myöskään esitetty muutoksia, mutta se on poistumassa asteittain aiemmin tehdyn lakimuutoksen myötä.    

Vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen

Vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevan esitysluonnoksen mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lakkauttaa 1.8.2024. Vuorotteluvapaalle voisi siis jäädä vielä 31.7.2024, jos vuorottelusopimus toimitetaan TE-toimistolle 31.7.2024 mennessä sekä vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä on viimeistään 31.7.2024.