Hallitusohjelmassa on sovittu useita muutoksia työttömyysturvaan

20.06.2023

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita muutoksia työttömyysturvaan. Nämä vaativat lainvalmistelun, joten muutokset eivät tule voimaan heti, vaan niiden olisi hallitusohjelman mukaan tarkoitus tulla voimaan vuonna 2024. Osa muutoksista voi myös vaatia pidemmän valmisteluajan, joten aikataulu tarkentuu vasta lainvalmistelun edetessä. Vielä ei ole myöskään tarkempia tietoja siitä, toteutuvatko kaikki hallitusohjelmaan kirjatut muutokset sellaisenaan. Tämäkin tarkentuu vasta lainvalmistelussa. Tiedotamme muutoksista lisää heti, kun saamme niistä lisätietoja.

 

Hallitusohjelman kirjaukset työttömyysturvasta       

 

Ansiopäivärahan taso porrastetaan

Hallitusohjelman mukaan ansiopäivärahan taso laskisi 80 prosenttiin alkuperäisestä ansiopäivärahan määrästä kahden kuukauden (noin 8 viikkoa) työttömyyden jälkeen. Ansiopäivärahan taso laskisi edelleen 75 prosenttiin alkuperäisestä tasosta 8 kuukauden (34 viikkoa) työttömyyden jälkeen.

Lapsikorotukset poistetaan

Työttömyysetuuteen maksetaan nykyisin lapsikorotusta. Määrä on noin 150–285 euroa kuukaudessa riippuen huollettavien alaikäisten lasten määrästä. Hallitusohjelman mukaan lapsikorotukset ollaan poistamassa.

Työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen  

Hallitusohjelman mukaan ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi 12 kuukauden työskentelyä nykyisen kuuden kuukauden sijaan. Lisäksi työssäoloehtoa ei voisi enää kerryttää palkkatuetusta työstä. Nykyisin palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa 75 prosenttisesti.   

Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään  

Työttömyyden tai lomautuksen alkaessa asetetaan omavastuuaika, joka on nykyisin viisi päivää. Työttömyysetuutta maksetaan vasta omavastuuajan jälkeen. Hallitusohjelmassa on sovittu, että omavastuuaika pidentyisi seitsemään päivään.

Lomakorvaus jaksotetaan

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työsuhteen päättyessä maksetut pitämättömät lomapäivät (lomakorvaus) siirtävät ansiopäivärahan maksamista. Lomakorvaus siis jaksotetaan. Jos lomakorvaus vastaa esimerkiksi kuukauden palkkaa, ansiopäivärahan alkaminen siirtyy noin kuukaudella eteenpäin. Omavastuuaikaa ei voi asettaa lomakorvauksen jaksotusajalle, joten omavastuuaika asetetaan lomakorvauksen jaksotusajan perään.   

Suojaosa poistetaan

Nykyisin työttömyysetuuden saaja voi ansaita 300 euroa palkka- tai yritystuloa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa etuuden määrään. Suojaosan ylittävältä osalta palkka tai yritystulo vähentää työttömyysetuutta 50 sentillä euroa kohden.  Hallitusohjelmaan on kirjattu, että suojaosa poistetaan.  

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Hallitus ei ole kuitenkaan tarkentanut, onko tarkoituksena luopua kaikista ikäsidonnaisista poikkeuksista. Ikä vaikuttaa työttömyysturvassa seuraavasti:

55 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada muutosturvarahaa ja mahdollisuuden koulutukseen.

57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.

58 vuotta täyttäneet voivat tiettyjen edellytysten täyttyessä saada ansiopäivärahaa 500 päivältä 400 päivän sijaan.

58 vuotta täyttäneen ansiopäivärahan taso on suojattu. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

60 vuotta täyttäneet voivat kerryttää ansiopäivärahan työssäoloehdon työllistymissä edistävässä palvelussa.

Työssäoloehto euroistetaan

Nykyisin ansiopäivärahan työssäoloehtoa kertyy tehtyjen tuntien perusteella. Hallitusohjelmassa on sovittu työssäoloehdon uudistamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kertyisi jatkossa maksetun palkan perusteella.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että pidemmän työuran tehnyt työntekijä voi sopia työnantajansa kanssa enintään kuuden kuukauden pituisesta vapaasta. Työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän työnhakijan. Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta. Hallitusohjelman mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan.

Selvitys ansioturvan kehittämisestä ja yhdistelmävakuutuksesta

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä universaalin ansiosidonnaisen mallin sekä työttömyysturvan keston lineaarimallin suhteessa työssäoloehtoon. Lisäksi hallitus valmistelee mallin yhdistelmävakuutukseksi parantaakseen niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina.

Työttömyyskassoille mahdollisuus tarjota työvoimapalveluita

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyyskassat voivat tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita. Nykyisin tämä ei ole mahdollista.