Soviteltuun päivärahaan on tulossa muutoksia

25.11.2022

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, joka sisältää päivärahan sovittelua selkeyttäviä muutoksia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 alkaen. 

Erityisestä sovittelujaksosta ja sen perusteella tehtävästä laskennallisesta palkasta luovuttiin jo keväällä 2020 määräaikaislailla, mutta nyt luovutaan pysyvästi. Neljän kalenteriviikon tai kuukauden aikana maksetut palkat ja palkan perusteena oleva työaika huomioidaan jatkossakin päivärahan sovittelussa, vaikka palkka maksettaisiin sellaisena päivänä, jolta ei ole oikeutta soviteltuun päivärahaan. Jos soviteltavaan ajanjaksoon sisältyy aikoja, joiden ajalta ei ole oikeutta päivärahaan, palkkaa ei muunneta laskennallisesti, vaan palkka sovitellaan sellaisenaan niille päiville, joilta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa.

Lyhennetylle työpäivälle lomautetun työajan tarkastelua koskeva epäkohta korjataan. Työajan tarkastelujakso on jatkossa koko sovittelujakso eli neljä viikkoa tai kuukausi. Tällä hetkellä työajan tarkastelujakso on kalenteriviikko ja kohdentuu sille kalenteriviikolle, jona palkka maksetaan. Tämä on aiheuttanut käytännössä sen, että palkanmaksuviikoilta ei ole voitu maksaa soviteltua päivärahaa työajan ylittymisen vuoksi. 

Kuukautta pidemmältä ajanjaksolta maksettujen palkkojen huomioimista sovittelussa selkeytetään. Jatkossa palkka laitetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille vain silloin, jos palkanmaksujakso poikkeaa normaalista palkanmaksujaksosta. Myös palkan perusteena oleva työaika jaetaan näissä tapauksissa vaikuttamaan maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille.    

Sovitellun päivärahan maksamiseen liittyvän työaikarajan tarkastaminen on toisiaan haasteellista, jos palkanmaksu perustuu esimerkiksi suoriteperusteiseen palkkaan eikä työnantaja seuraa työhön kulunutta aikaa. Jatkossa oikeus soviteltuun päivärahaan voi syntyä kokonaisarvioinnin perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työn luonteen ja olosuhteiden perusteella on selvää, ettei työaika voi ylittää 80 prosenttia kyseisen alan enimmäistyöajasta, henkilöllä voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Pelkkä tulojen vähyys ei ole kuitenkaan jatkossakaan peruste sovitellulle päivärahalle, vaan työn osa-aikaisuus.