Työttömillä on jatkossa laajemmat opiskelumahdollisuudet

19.12.2022

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan työttömät voivat jatkossa opiskella laajemmin ja saada samanaikaisesti työttömyysetuutta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Opintojen vaikutus työttömyysetuuteen

Päätoimisesti opiskeleva ei ole edelleenkään oikeutettu työttömyysetuuteen. Työttömyysturvalaissa määritellään päätoimiset opinnot, joita ovat esimerkiksi korkeakoulututkinnon, yliopistotutkinnon, ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ja lukio-opinnot. Muita kuin laissa päätoimisiksi opinnoiksi lueteltuja opintoja voi työttömyysetuuden saaja opiskella vapaasti, ja näistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi erilaiset lyhyet kurssit ja koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opiskelu kansalaisopistossa. Etuuden saajan täytyy kuitenkin olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä. Avoimessa yliopistossa tai korkeakoulussa voi myös opiskella ja saada työttömyysetuutta, jos opintojen kesto on enintään kolme kuukautta. Opinnoista täytyy kuitenkin ilmoittaa TE-toimistoon.  

Päätoimiset opinnot voi osoittaa sivutoimisiksi

Päätoimiset opinnot voi osoittaa sivutoimisiksi ja työnhakija voi saada työttömyysetuutta, jos hän on ollut ennen työttömyyttään työssä tai harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6 kuukautta opintojensa ohella. Työsuhteen aikana aloitetut päätoimiset opinnot katsotaan sivutoimisiksi myös siinä tapauksessa, että työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta tuotannollisten tai taloudellisten syiden perusteella.

Omaehtoisesti opiskelevat normaalin työnhakuvelvoitteen piiriin

Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna opiskelevien täytyy jatkossa hakea neljää työmahdollisuutta aiemman kolmen sijaan säilyyttääkseen oikeuden työttömyysetuuteen. Muutos ei koske työnhakijoita, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta. Se ei myöskään koskisi työnhakijoita, jotka opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon opintoja päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna.

Tarkempia tietoja muutosten voimaantulosta ja niiden vaikutuksista työttömyysetuuden saamiseen saa TE-toimistosta.