Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset saivat jatkoa ja enimmäisaikalaskuri jäädytetään kaikilta työttömyyspäivärahan saajilta

23.06.2020

Työttömyysturvaan liittyvien muutosten jatkaminen 

Ansiopäivärahan maksaminen on alkanut ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa 16.3.2020 alkaen. Muutoksen mukaan ansiopäivärahaa maksetaan omavastuuajasta huolimatta, jos omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2020.

Myös lyhyempää työssäoloehtoedellytyksen voimassaoloa jatkettiin. Ansiopäivärahaa on voinut saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen silloin, kun työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen. Lakimuutoksen mukaan lyhyttä työskentelyedellytystä voidaan käyttää vuoden loppuun asti. Edellytyksenä on, että ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei ole kulunut lomautuksen aikana, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lakimuutoksen mukaan enimmäismaksuaika ei kulu lomautetuilla 31.12.2020 asti.

Enimmäismaksuajan jäädyttäminen laajennettiin koskemaan myös kokonaan tai osittain työttömiä ajalla 1.7.-31.12.2020.

Yrittäjän työttömyysturvaan ei ole tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä on kuitenkin voinut saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Lakimuutoksen mukaan tämä on voimassa 31.12.2020 asti.

TE-toimistojen toimintaan liittyvät muutokset

TE-toimistossa asiointi on muuttunut väliaikaisesti seuraavin tavoin:
• Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.
• Työnhakijoiden alkuhaastatteluista TE-toimistossa luovutaan suurelta osin. TE-toimiston on mahdollista luopua myös myöhemmistä haastatteluista.

Näitä käytäntöjä jatketaan 31.12.2020 asti.

Tavallisesti suuri osa TE-toimiston suunnitelmista ja palveluista on velvoittavia, eli niiden noudattamatta jättäminen johtaa työttömyysturvaoikeuden menettämiseen. Väliaikaisen lain myötä oikeus työttömyysturvaan on säilynyt poikkeuksellisesti myös seuraavissa tilanteissa:
• Henkilö ei ole vastannut verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
• Henkilö ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaa.
• Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
• Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.

Nämäkin poikkeukset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Lakimuutoksen myötä TE-toimisto voi myös poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta 31.12.2020 asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen.

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ