Uusi muutosturvakokonaisuus yli 55-vuotiaille irtisanotuille korvaa työttömyysturvan lisäpäivät (ns. eläkeputki)

09.12.2022

Uusi muutosturvakokonaisuus otetaan käyttöön 1.1.2023. Sen piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus muutosturvarahaan ja muutosturvakoulutukseen sekä pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Samalla työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain.

Keitä muutosturvakokonaisuus koskee?

Muutosturvakokonaisuuteen sisältyviin etuihin on oikeutettu 55 vuotta täyttänyt henkilö, joka irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen. Ehtona on myös, että henkilö on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ennen irtisanomista. Irtisanotun henkilön on myös ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä laskettuna. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli irtisanomisaika on esimerkiksi kuusi kuukautta, täytyy TE-toimistoon ilmoittautua työnhakijaksi jo irtisanomisaikana. Työnantajille tulee velvollisuus kertoa muutosturvan ehdot täyttävälle työntekijälle tämän mahdollisuudesta muutosturvaan.   

Muutosturvarahan hakeminen

TE-toimisto tutkii oikeuden muutosturvarahaan. Mikäli irtisanottu henkilö täyttää muutosturvarahan saamisen ehdot, TE-toimisto antaa muutosturvarahan maksajalle asiasta myönteisen lausunnon.

Muutosturvarahaa täytyy hakea sille tarkoitetulla lomakkeella viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mutta sitä voi hakea jo irtisanomisaikana. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa, jos irtisanottu työntekijä on kassan jäsen irtisanomispäivänä. Jos irtisanottu ei ole kassan jäsen, muutosturvarahan maksaa Kela.

Muutosturvaraha vastaa irtisanotun noin yhden kuukauden palkkaa ja se on kertaluonteinen. Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella. Laskentaan huomioidaan vain irtisanovalta työnantajalta saadut palkat. Määrän laskee muutosturvarahan maksaja (kassa tai Kela) tulorekisteristä saatavien palkkatietojen perusteella. Ennakonpidätys suoritetaan verohallinnon päätöksen mukaan palkkaa varten määrätyn lisäprosentin mukaan, ellei maksajalle ole toimitettu etuuden maksamista varten tarkoitettua muutosverokorttia. Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen eikä muihinkaan etuuksiin toimeentulotukea lukuun ottamatta.     

Miten muutosturvakoulutukseen pääsee?

Muutosturvakoulutuksen tulee edistää nopeaa työllistymistä, joten tätä tukevan koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Koulutus voi kestää enintään kuusi kuukautta ja sen arvo voi vastata maksimissaan irtisanotun kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista, joten koulutuksesta kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä ei seuraa työttömyysturvan menetystä. Tarkempia tietoja koulutusmahdollisuuksista saa TE-toimistosta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen ei estä työttömyysetuuden saamista.  

Työllistymisvapaa

Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulla henkilöllä on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvan irtisanotun työllistymisvapaa on viisi päivää tavallista pidempi. Työllistymisvapaan pituus on viisi työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi. Työllistymisvapaa pitenee 15 työpäivään normaalin 10 työpäivän sijaan, jos irtisanomisaika on kuukautta pidempi, mutta enintään neljä kuukautta. Jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta, on vapaan pituus 25 työpäivää, kun se normaalisti olisi 20 työpäivää.  

Lisäpäiväoikeus (ns. eläkeputki) päättyy porrastetusti

Palkansaajan työttömyyspäivärahan maksamista voidaan jatkaa enimmäisajan täyttymisestä huolimatta, kun on tietyn ikäinen. Näitä enimmäisajan täyttymisen jälkeen maksettuja päivärahapäiviä kutsutaan lisäpäiviksi. Lisäpäiväoikeus poistuu asteittain siten, että vuosina 1961 tai 1962 syntyneillä henkilöillä on lisäpäiväoikeuden ikäraja edelleen 62 vuotta. Mutta vuonna 1963 syntyneillä henkilöillä ikäraja nousee 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet henkilöt eivät ole enää oikeutettuja lisäpäiviin.