Jäsenyys työttömyyskassassa

Työttömyyskassa Pro (Pro-kassa) on palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien maksaminen jäsenilleen. Pro-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Jäsenen on edellä mainittuja tukia saadakseen täytettävä eri laeissa sekä työttömyyskassan säännöissä määritellyt ehdot. Näitä ehtoja ovat muun muassa vakuutusehto, työssäoloehto sekä jäsenmaksujen maksaminen jäsenyysajalta.

Työttömyyskassan toimintaa säätelee työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain, muiden eri lakien ja asetusten lisäksi työttömyyskassan säännöt.

Pro-kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee julkis tai yksityisalalla. Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät ansiotyössä olevat opiskelevat. 65–67-vuotiaalle voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa vain tietyissä tilanteissa.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatuun palkkatuloon. Yrittäjäasemassa oleva henkilö ei voi liittyä Pro-kassan jäseneksi. Katso kohdasta Yrittäjyys yrittäjän määritelmät.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona liittymislomake tai kassan jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemuksen toimituspaikkaan, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa. Työttömyyskassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos henkilö siirtyy kuukauden kuluessa palkansaajakassasta toiseen, aikaisemmasta kassasta kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen kassaan. Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät kuitenkaan siirry seuraavaan työttömyyskassaan siinä tapauksessa, jos henkilö on erotettu edellisestä työttömyyskassasta esimerkiksi jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi.   

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassan toimintaa. Se myös vahvistaa kassan jäsenmaksun vuosittain. Vuonna 2020 se on 7,5 euroa palkkatuloista kuukaudessa. Suurin jäsenmaksun suuruuteen vaikuttava tekijä on kassan jäsenten työttömyysaste. Jos henkilö kuuluu myös Ammattiliitto Prohon, työttömyyskassan jäsenmaksu peritään ammattiliiton jäsenmaksun yhteydessä. Jäsenmaksu 2020 on 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 49 euroa kuukaudessa. Liiton työssä käyvät vapaajäsenet maksavat vuonna 2020 kassan jäsenmaksun 7,5 euroa kuukaudessa.

Jäsenmaksu maksetaan jäsenmaksuviitteillä. Jos henkilö on myös liiton jäsen, työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkasta. Työnantajaperinnästä on tehtävä jäsenmaksun perintäsopimus. Perintäsopimuslomakkeella ilmoitetaan henkilön ja työnantajan tiedot liiton jäsenrekisteriin. Pelkästään kassan jäsen ei voi olla työnantajaperinnässä vaan hän on aina itse maksava jäsen. Jäsenmaksu täytyy maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, johon se kohdistuu.

Työttömyyskassa perii maksamistaan etuuksista jäsenmaksua, joka on 0,32 euroa vuonna 2020 yhdeltä maksettavavalta etuuspäivältä. Jäsen on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta sen kalenterikuukauden ajalta, jolta hän ei saa lainkaan palkkaa eikä kassan maksamaa etuutta. Jäsenmaksua ei myöskään makseta esimerkiksi Kelan maksamista etuuksista. Työttömyyskassasta siirtyy automaattisesti tieto jäsenrekisteriin hakijan työttömyys-, lomautus-, vuorotteluvapaa- tai koulutusajasta, joten hakijan ei tarvitse tätä itse ilmoittaa erikseen.