Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja

Työttömyyskassat maksavat liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan juuri ennen työn aloittamista
  • työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työsi kestää vähintään kaksi kuukautta
  • olet hakenut avustusta ennen työn alkua

Työmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan.  

Liikkuvuusavustusta maksetaan työsuhteen alkamisesta lukien seuraavasti:

  • Työn kesto vähintään 2 kk -> Avustuksen kesto 30 päivän ajalta   
  • Työn kesto vähintään 3 kk -> Avustuksen kesto 45 päivän ajalta 
  • Työn kesto vähintään 4 kk -> Avustuksen kesto 60 päivän ajalta  

Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (32,40 €) verran päivää kohti ilman lapsikorotusta ja korotusosaa, ja sitä maksetaan jälkikäteen enintään viideltä päivältä viikossa. Avustusta maksetaan pääsääntöisesti neljän viikon jaksoissa. Maksupäivä on keskiviikko. Vero pidätetään samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta. Siten pidätysprosentti on vähintään 25 %, jos sinulla on palkkaa varten myönnetty verokortti. Jos ennakonpidätysprosentti on määrätty etuutta varten, ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti. 

Liikkuvuusavustusta ei makseta kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä ajalta, jona työ on keskeytynyt lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi. Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa, kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa tai irtisanomisajan palkkaa. 

Liikkuvuusavustuksen maksujakso on kiinteä, joten avustusaikaa ei voida pidentää esimerkiksi siitä syystä, että ko. ajalle sisältyy aika, jolta avustusta ei voida maksaa. Liikkuvuusavustus peritään takaisin koko työsuhteen ajalta, jos hakija eroaa työstä tai aiheuttaa omalla menettelyllään työsuhteen päättymisen ennen kuin se on kestänyt vähintään 2 kuukautta.  

Mahdollisista sellaisista muutoksista, joilla voisi olla vaikutusta liikkuvuusavustuksen maksamiseen, täytyy ilmoittaa työttömyyskassaan.

Jos arvioit, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta ennen työn alkamista. Täytä hakemus ja lähetä se työttömyyskassaan. Huomaa, että hakemus ei ole sähköinen, joten täytä hakemus, tallenna se, ja lähetä se sähköisen asioinnin kautta työttömyyskassaan. Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa ennen työn alkamista. Avustusta ei voi enää hakea työn alettua.