Liikkuvuusavustusta työmatka- ja muuttokuluihin sekä työhön liittyvään koulutukseen 

Työttömyyskassat maksavat liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Tämä kaksi tuntia ylittävä työmatkaedellytys koskee 12.6.-31.10.2020 alkavia työsuhteita. Normaalisti työmatkaan kuluvan ajan täytyy ylittää kolme tuntia. Osa-aikatyössä edellytetään edestakaiseen työmatkaan kuluvan ajan ylittävän kaksi tuntia. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Jos enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa, työ on vielä osa-aikainen 30 viikkotunnin työajalla. Liikkuvuusavusta voi myös saada työhön liittyvään koulutukseen, jos koulutus liittyy vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön. Koulutuksen täytyy olla työnantajan järjestämä tai työnantajan muualta hankkima koulutus.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan juuri ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista
  • työmatkasi tai työhön liittyvä koulutusmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä   
  • Työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta

Työmatka-ajaksi ja koulutusmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. 

Voit myös muuttaa lähemmäs työpaikkaa ja saada liikkuvuusavusta, jos työmatkan pituutta koskevat edellytykset täyttyvät muuttoa edeltäneestä tosiasiallisesta asuinpaikasta laskettuna.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta lukien seuraavasti:

  • Työn kesto vähintään 2 kk -> Avustuksen kesto 30 kalenteripäivän ajalta   
  • Työn kesto vähintään 3 kk -> Avustuksen kesto 45 kalenteripäivän ajalta 
  • Työn kesto vähintään 4 kk -> Avustuksen kesto 60 kalenteripäivän ajalta  

Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (33,66 €) verran päivää kohti. Liikkuvuusavustukseen maksetaan myös lapsikorotusta alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Lapsikorotus on 5,28 euroa yhdestä, 7,76 euroa kahdesta ja 10,00 euroa kolmesta tai useammasta huollettavasta lapsesta. Liikkuvuusavusta maksetaan 4,74 eurolla korotettuna, jos työ- tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustusta maksetaan jälkikäteen ja pääsääntöisesti neljän viikon jaksoissa. Maksupäivä on keskiviikko. Vero pidätetään samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta. Siten pidätysprosentti on vähintään 25 %, jos sinulla on palkkaa varten myönnetty verokortti. Jos ennakonpidätysprosentti on määrätty etuutta varten, ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti. 

Kokoaikatyöhön sekä työhön liittyvän koulutuksen ajalta liikkuvuusavustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa. Sen sijaan osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain työpäiviltä. Liikkuvuusavustuksen maksujakso on kiinteä, joten avustusaikaa ei voida pidentää, vaikka avustusta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä tai avustusajalle sisältyisi aika, jolta avustusta ei makseta.

Liikkuvuusavustusta ei makseta kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä ajalta, jona työ on keskeytynyt lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi. Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa, kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa tai irtisanomisajan palkkaa. 

Liikkuvuusavustus peritään takaisin, jos sitä on maksettu aiheetta. Esimerkiksi se peritään takaisin koko työsuhteen ajalta, jos eroaa työstä tai aiheuttaa omalla menettelyllään työsuhteen päättymisen ennen kuin se on kestänyt vähintään 2 kuukautta.  

Mahdollisista sellaisista muutoksista, joilla voisi olla vaikutusta liikkuvuusavustuksen maksamiseen, täytyy ilmoittaa työttömyyskassaan.

Jos arvioit, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, avustusta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Täytä hakemus ja lähetä se työttömyyskassaan. Hakemuksen löydät kassan kotisivuilta www.prokassa.fi> Ohjeet > Lomakesalkku> Liikkuvuusavustushakemus tai kassan sähköisestä
asioinnista kohdasta "Hakemukset ja seuranta".

Huomaa, että hakemus ei ole sähköinen, joten täytä hakemus, tallenna se, ja lähetä se sähköisen asioinnin kautta työttömyyskassaan.