Päivärahan uudelleen määrittely

Ansiopäiväraha määritellään pääsääntöisesti uudelleen ja päivät nollataan sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon, eli hän on työskennellyt yhteensä 26 viikkoa (vähintään 18 t/vko) 28 kk:n tarkastelujakson aikana. Ansiopäivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja ansiopäiväraha on tällöin määritelty.

Esimerkki: 

Jäsen on ollut lomautettuna siten, että ensimmäinen lomautusjakso on ollut 13.1.-17.1.2020. Tällöin on asetettu omavastuuaika ja ansiopäivärahaa on maksettu ajalta 20.1.-24.1.2020. Seuraava lomautusjakso on 14.12.-31.12.2020. Tässä vaiheessa jäsenelle on täyttynyt 26 viikon työssäoloehto. Uusi päivärahakausi alkaa kuitenkin vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta, joten ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen eikä jäsenelle aseteta omavastuuaikaa. Siten ansiopäivärahaa maksetaan arkipyhiä lukuun ottamatta ajalta 14.12.- 31.12.2020 samansuuruisena kuin aikaisemminkin. Enimmäisaika alkaa kuitenkin alusta.  

Ansiopäivien kertymä nollataan aina uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen, vaikka ansiopäivän laskurissa olisi vielä "vanhoja" päiviä jäljellä.

Ansiopäivät voidaan nollata esimerkiksi keikkatöiden perusteella, kunhan työjakso on ollut työssäoloehdon täyttävää työtä.

80 prosentin suoja

Aikaisemmin ansiopäivärahaa saaneen jäsenen kohdalla käytetään ns. suojausta, kun ansiopäiväraha määritellään uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi täysimääräinen ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia edellisestä maksetusta täysimääräisestä ansiopäivärahasta. Suojausta voidaan käyttää, jos ansiopäivät nollataan ennen enimmäisajan täyttymistä. Suojaus ei koske jäsentä, jolle on täyttynyt enimmäisaika, ja hän on pudonnut ansiopäivärahalta Kelan työmarkkinatuelle. Suojausta ei myöskään ole, jos päivärahan maksaminen ei ole koskaan alkanut. Esimerkiksi jos jäsen saa työsuhteensa päättyessä tukipaketin, työttömyyspäivärahaa ei makseta ajalta, jolle tukipaketti jaksottuu. Jos jäsen työllistyy tukipakettiaikana ja työsuhde kestää vähintään 26 viikkoa, työssäoloehto täyttyy uudelleen. Tällöin tuleva työttömyyspäivärahan taso määritellään tästä työstä ilman 80 prosentin suojaa.         

Suojauksessa käytettävä vertailu tehdään aina kokonaan työttömän ansiopäivärahaan ilman lapsikorotuksia.

Suojaus koskee vain täysimääräistä ansiopäivärahaa. Jos jäsen saa soviteltua ansiopäivärahaa, voi ansiopäivärahan taso pudota yli 20 %, koska sovitellun ansiopäivärahan määrään vaikuttaa myös muita säännöksiä.

Työllistämisvelvoite

Jos jäsen on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jollei se nouse vanhaan ansiopäivärahaan verrattuna. Jäsen kuuluu työllistämisveloitteen piiriin, jos hänelle täyttyy enimmäisaika hänen ollessa vähintään 57-vuotias.  

58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan tasossa suojaus

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka säilyy ennallaan, jos työssäoloehto on täyttynyt työnhakijan täytettyä 58 vuotta ja jos uusi päivärahan perusteena oleva palkka jäisi aiemmin määriteltyä palkkaa pienemmäksi.    

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivien nollauksen ulkopuolelle jäävät ns. lisäpäivillä (”eläkeputki”) olevat jäsenet. Ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahaa myöskään määritellä uudelleen, vaikka jäsen olisi työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen, kun lisäpäivien maksaminen on alkanut. 

Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että jäsen on saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan (käytännössä 400 tai 500 päivältä). Jos jäsenellä on ikänsä ja työhistoriansa puolesta oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä ja 26 viikon työssäoloehto ehtii täyttymään ennen 501. päivän maksamista, määritellään ansiopäiväraha uudelleen ja päivät nollataan. Ansiopäivärahan taso ”lukitaan” vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lisäpäivä on maksettu.