Työssäoloehto

Ansiopäivärahaa maksetaan, jos jäsen on jäsenyysaikanaan täyttänyt työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksut työskentelyajalta.

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana 26 kalenteriviikkoa sellaisessa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin viikkona ollut vähintään 18 tuntia. 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta, jos jäsen on ollut poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä tarkastelujakson pidentämiseen ovat mm. päätoiminen opiskelu, hoitovapaa, sairaus- tai äitiysloma. Lisäksi aika, jonka jäsen on työllistymistä edistävässä palvelussa (esim. työvoimakoulutus), pidentää tarkastelujaksoa. Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta, joten työajan täytyy oll vähintään 18 tuntia viikossa ko. eläkkeen aikana, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan säilyy.

Työssäoloehtoon ei voida huomioida työtä, jota jäsen on tehnyt saadessaan osasairauspäivärahaa. Työssäoloehtoon ei myöskään voida huomioida aikaa, jolta jäsenelle on maksettu työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa. Nämä jaksot kuitenkin pidentävät työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Työssäoloehtoon kelpaa vain sellainen työ, josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 211 euroa (vuonna 2019) kuukaudessa. Työssäoloehtoon lasketaan myös palkallinen vuosiloma, jos lomapalkka on on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan. Työssäoloehtoa karttuu myös ajalta, jolta jäsen on saanut työnantajaltaan täyttä palkkaa sairausloman ajalta.

60 vuotta täyttäneen jäsenen työssäoloehtoon voidaan laskea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut TE-toimistolle asetetun velvoitteen perusteella järjestetyssä työllistymistä edistävässä palvelussa. Työ- ja elinkeinotoimistolla on velvollisuus järjestää 60 vuotta täyttäneelle työnhakijalle mahdollisuus palkkatuettuun työhön tai työllistymistä edistävään palveluun.

Ansiopäiväraha määritellään uudelleen ja jäsenelle asetetaan viiden päivän omavastuuaika, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Ansiopäiväraha määritellään eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa. Ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ja uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta, ja päiväraha on määritelty tämän edellisen päivärahakauden alkamisen yhteydessä. Jos enimmäisaika eli ensimmäinen päivärahapäivä on ollut 16.3.2018, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ja uusi ansiopäivärahakausi alkaa viimeistään 15.3.2019.

Jos hakija on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ja hänellä ei ole työttömyysturvassa määriteltyä ns. hyväksyttävää syytä poissaololleen, putoaa hän kokonaan ansiopäivärahalta. Ansiopäivärahalle hän pääsee uuden työssäoloehdon täyttämisen jälkeen.

Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiminen ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa. Myöskään puolison omistamassa yrityksessä työskentely ei kerrytä työssäoloehtoa palkansaajakassassa (ks. kohta yrittäjyys).

Työssäoloehtoon luetaan pääsääntöisesti vähintään 18 tunnin työviikot, mutta joillakin aloilla työssäoloehdon kertyminen poikkeaa tästä (mm. kotityöntekijät ja opettajat). Työttömyyskassasta saa asiasta tarkempaa tietoa.

Palkkatuki

Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea, jonka myöntää TE-toimisto. Palkkatukityöstä hyväksytään työssäoloehtoon 75 %. Lisäksi työn täytyy olla työssäoloehdon täyttävää työtä palkan ja työajan suhteen. Sen sijaan työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty palkkatuettu työ kartuttaa työssäoloehtoa täysimimääräisesti.