Päivärahan hakeminen lomautusajalta

Käytännön toimenpiteitä

Lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon (työ- ja elinkeinotoimisto) viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.    

Verkkopalveluun tulee kirjautua pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaku alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Tarkempia tietoja TE-toimiston kanssa asioinnista saa osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html 

Tarkista ilmoittautumisen jälkeen, että olet varmasti ilmoittautunut hakevasi kokoaikatyötä. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos et hae kokoaikatyötä.

Jos tarvitset apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa TE-palveluista, soita valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Numerot löytyvät TE-palvelut -sivuilta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html  

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työttömyyskassa saa maksaa määräaikaiselle työntekijälle lomautusajalta päivärahaa vain siinä tapauksessa, että määräaikainen työntekijä on toisen henkilön sijaisena ja tämä toinen henkilö olisi voitu lomauttaa.

Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Ansiopäivärahahakemuksen saa sähköisestä asiointijärjestelmästä tai lomakesalkusta (Ohjeet- valikko). Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkattu päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta taannehtivasti, joten hakemuksen, myös jatkohakemukset, tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassalle.

Ansiopäivärahahakemus liitteineen on nopeinta ja turvallisinta lähettää sähköisen asiointijärjestelmän kautta, mutta sen voi myös postittaa. Hakemus tulee täyttää kohta kohdalta huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan takaisin täydennettäväksi. Jatkohakemukset kannattaa lähettää sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Jos ensimäinen hakemus on lähetetty postitse, jatkohakemus postitetaan ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä ja sen jälkeen aina ansiopäivärahamaksun yhteydessä.

Lomautettu määräajaksi kokonaan

Mikäli jäsen on lomautettu määräajaksi (esimerkiksi 10.4.2017–23.4.2017), ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle lomautuksen päätyttyä eli 24.4.2017.

Lomautettu jaksoissa

Jos lomautus toteutetaan useammassa jaksossa, ensimmäinen ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle aikaisintaan sen jälkeen, kun omavastuuaika on täyttynyt. Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 2.1.2017–11.1.2017 (=omavastuuaika) ja seuraava lomautusjakso on 10.4.2017–23.4.2017, ensimmäisen hakemuksen voi lähettää joko 12.1.2017 tai seuraavan lomautuksen 10.4.–23.4.2017 jälkeen eli 24.4.2017. Omavastuuaika ei vanhene kolmessa kuukaudessa, joten tästä syystä hakemusta ei tarvitse lähettää heti ensimmäisen lomautusjakson jälkeen. Jos lomautus vielä jatkuu, hakemus lähetetään aina kunkin lomautusjakson päätyttyä. Hakemuksen liitteenä täytyy olla sen kuukauden palkkalaskelma, jolta ansiopäivärahaa haetaan. 

Lomautettu vuoroviikoin

Jos lomautus toteutetaan siten, että jäsen on joka toisen viikon lomautettuna ja joka toisen viikon työssä, ensimmäinen hakemus lähetetään työttömyyskassaan sen kuukauden jälkeen, kun ansiopäivärahaa tulee maksettavaksi. Esimerkiksi jos ensimmäinen lomautusjakso on 9.1.–15.1.2017 ja seuraava lomautusjakso on 23.1.–29.1.2017, ensimmäinen hakemus lähetetään 1.2.2017. Hakemukseen merkataan sekä työ- että lomautusviikot. Seuraava hakemus lähetetään ajalta 1.2.–28.2.2017 ja tämän jälkeen aina kuukausittain. Hakemuksen liitteenä lähetetään palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta. 

Lomautettu toistaiseksi

Hakemus lähetetään sen jälkeen kun jäsen on ollut lomautettuna vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jatkohakemukset kannattaa lähettää kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (sähköinen asiointi). 

Lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työviikkona, kannattaa hakemus postittaa vasta sen kuukauden lopussa, kun omavastuuaika on täyttynyt ja ansiopäivärahaa tulee maksettavaksi. Jos lomautus alkaa 1.2.2017 ja omavastuuaika täyttyy 15.3.2017, hakemus täytetään 31.3.2017 saakka ja lähetetään työttömyyskassaan aikaisintaan 1.4.2017. Jatkohakemukset lähetetään kalenterikuukausittain ja liitteenä lähetetään palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta. 

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajan vahvistaman palkkatodistuksen. Palkkatodistus täytyy olla pääsääntöisesti vähintään lomautusta edeltäneiltä 26 palkalliselta viikolta. Mikäli jäsen ei ole ollut työssä 29.12.2013 jälkeen vähintään yhtä työssäoloehton täyttävää kalenteriviikkoa, täytyy palkkatodistus olla vähintään 34 viikolta. Palkkatodistuksen ei tarvitse olla välittömästi lomautusta edeltävältä ajalta, vaan se voidaan kirjoittaa lomautuksen alkua edeltävän kuukauden lopusta taaksepäin. Esimerkiksi jos lomautus alkaa 20.2.2017, voidaan todistus kirjoittaa 31.1.2017 päivästä taakspäin. Palkkatodistuksessa täytyy ilmoittaa:

 • ennakonpidätyksen alainen palkka
 • lomarahat ja lomakorvaukset
 • palkattomat jaksot
 • tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ym. vastaavat erät sekä erien maksuperusteet ja ansaintajaksot

Palkanmääritykseen hyväksytään ainoastaan vähintään 18 tunnin työviikot, joten palkkatodistus täytyy olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on palkkatiedot yhteensä vähintään 26 tai 34 kalenteriviikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus ja palkkatodistuksen antajan allekirjoitus. Työttömyyskassa suosittelee käyttämään Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laatimaa palkkatodistuslomaketta, jonka voi tulostaa lomakesalkusta (Ohjeet- valikko).  

Palkkatodistuksen lisäksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

 • Kopio työsopimuksesta, jos työsuhde on määräaikainen 
 • Lomautusilmoitus
 • Palkkalaskelma tai palkkatodistus siltä kuukaudelta, jolta ansiopäivärahaa haetaan
 • Kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos jäsenellä on tuloa maataloudesta, metsätaloudesta tai muusta yritystoiminnasta. Katso kohdasta lomautusvaihtoehdot, miten yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen esimerkiksi lyhennetyn työviikon ajalta. 
 • Päätös sosiaalietuuksista, esim. kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä
 • Verokortti, jos ennakonpidätykseen on haettu muutosta tai jäsenellä on portaikkoverokortti
 • Kopio päättötodistuksesta, jos jäsen on kerryttänyt työssäoloehdon päätoimisten opintojensa aikana

Jäsenen tulee tarkistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin ne lähetetään työttömyyskassalle. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. Etuushakemukset sekä liitteet skannataan työttömyyskassassa. Siksi postitlse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei kannata niitata, teipata tai liimata toisiinsa, koska niput joudutaan joka tapauksessa avaamaan skannausvaiheessa.

Hakemus (liitteineen) kannattaa lähettää sähköisen asioinnin kautta, mutta sen voi myös postittaa. Ansiopäivärahojen maksupäivät ovat maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai.

Lomautusten toteutus pidemmällä aikavälillä

Lomautukset toteutetaan usein pidemmän aikavälin kuluessa esimerkiksi siten, että omavastuupäivät on kerrytetty joulukuussa ja seuraava lomautus on huhtikuussa. Tällöin palkkatodistus tai palkkalaskelmat (kaikki) toimitetaan lomautusten välissä olevalta työskentelyjaksolta. Jos ensimmäinen lomautus on ollut 19.12.2016–31.12.2016, ja seuraava lomautus on 10.4.2017 alkaen, kassa tarvitsee joko palkkatodistuksen ajalta 1.1.2017–9.4.2017 tai palkkalaskelmat tammi-huhtikuulta siinä vaiheessa, kun jäsen hakee päivärahaa 10.4.2017 alkaen.