Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan aina yhdenmukaisesti palkkajakson kanssa samalla hakemuksella, kun haetaan ansiopäivärahaa. Palkkajakso voi olla kalenterikuukausi, kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa.  

Jos palkka maksetaan kalenterikuukausittain, soviteltu ansiopäiväraha haetaan kuukauden ensimmäisestä päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään saakka.

Hakemukseen ilmoitetaan työtunnit ja -päivät siten, kun ne ovat toteutuneet. Työttömyyskassa tarvitsee kopion työsopimuksesta, jos sellainen on tehty.

Työstä saatu palkka vaikuttaa sille kuukaudelle, kun se maksetaan. Jos aloitat osa-aikatyön esimerkiksi toukokuussa ja palkka maksetaan kesäkuun puolella, lähetä hakemus toukokuulta, ilmoita tunnit hakemuksessa ja liitä mukaan työsopimus. Kun haet päivärahaa kesäkuulta, ilmoita tunnit hakemuksessa ja liitä mukaan palkkalaskelma, jonka olet saanut toukokuussa tehdystä työstä. Kesäkuussa maksettu palkka vaikuttaa kesäkuun päivärahaan, vaikka palkka on ansaittu toukokuussa tehdystä työstä.     

Satunnaista työtä tekevät jäsenet voivat hakea ansiopäivärahan neljän kalenteriviikon jaksoissa, vaikka työjakso osuisi keskelle hakujaksoa. Jos satunnainen työskentely jatkuu pidempään, täytyy hakujakso muuttaa vastaamaan palkkajaksoa, jotta tulot pystytään sovittelemaan säännöllisesti.   

Työtunnit täytyy aina ilmoittaa hakemukseen, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan (300 €/kk tai 279 €/4vk).

Hakemus liitteineen on nopeinta lähettää Pro-kassan sähköisen asioinnin kautta. 

Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.