Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen ja päivien "nollaus"

Ansiopäivärahan maksamisessa on enimmäisaika, joka on pääsääntöisesti 400 päivää. Maksetut ansiopäivärahapäivät nollautuvat ja päivärahakausi alkaa alusta sen jälkeen, kun olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa ja työaika on ollut kunakin viikkona vähintään 18 tuntia. Työviikot täytyy kartuttaa 28 kuukauden aikana.  Ansiopäivärahan tasoa ei lasketa uudelleen, jos ehdit kartuttaa uuden 26 viikon työssäoloehdon vuoden kuluessa siitä, kun ansiopäivärahan taso on edellisen kerran laskettu ja ansiopäivärahaa on ryhdytty maksamaan. 

Esimerkki: 

Sinut on lomautettu ajalle 18.12.−31.12.2023. Omavastuuaika on laskettu ajalle 18.12.−22.12.2023 ja ansiopäivärahaa on maksettu ajalta 27.12.−29.12.2023. Seuraava lomautusjakso on 1.8.−18.8.2024. Tässä vaiheessa työviikkoja on kertynyt vähintään 26 kappaletta, joten työssäoloehto on täyttynyt. Uusi päivärahakausi alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta, joten ansiopäivärahan tasoa ei lasketa uudelleen eikä omavastuuaikaa myöskään aseteta. Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 1.8.−18.8.2024 samansuuruisena kuin aikaisemminkin. Maksetut ansiopäivärahapäivät nollautuvat ja päivärahakauden enimmäisaika alkaa alusta.  

Maksetut ansiopäivärahapäivät nollataan aina 26 viikon työssäoloehdon täyttymisen jälkeen ja enimmäisaika alkaa alusta, vaikka ansiopäiviä olisi laskurissa vielä jäljellä.

Ansiopäivät voidaan nollata esimerkiksi satunnaisilla töillä, kunhan työjakso on ollut työssäoloehdon täyttävää työtä. Jos olet jatkuvassa osa-aikatyössä vähintään 18 tuntia viikossa ja saat kassasta soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan taso lasketaan uudelleen noin kerran vuodessa, vaikka työssäoloehto täyttyisi kaksi kertaa vuoden aikana.

Esimerkki: Jää työttömäksi 1.4.2023. Saat kassasta täyttä ansiopäivärahaa 31.8.2023 asti. Aloitat osa-aikatyön 1.9.2023, jossa työaika on 25 tuntia viikossa. Siirryt saamaan kassasta soviteltua päivärahaa. Sinulle täyttyy 26 työviikkoa 1.3.2024. Tässä vaiheessa enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan ja päivärahakausi alkaa alusta. Mutta ansiopäivärahan tasoa ei lasketa uudelleen, koska 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt vuoden kuluessa siitä, kun sinulle on aloitettu ansiopäivärahan maksaminen.  

Huom! Työssäoloehto on 12 kalenterikuukautta 2.9.2024 alkaen. 

80 prosentin sääntö suojaa päivärahan tasoa

Ansiopäivärahan uudelleen laskemisessa on ns. suojaus, jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi täysimääräinen ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia edellisestä maksetusta täysimääräisestä ansiopäivärahasta. Suojausta voidaan käyttää, jos täytät 26 viikon työssäoloehdon ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä. Suojausta ei ole, jos sinulle täyttyy päivärahakauden enimmäisaika ennen työssäoloehdon täyttymistä. Suojausta ei myöskään ole, jos päivärahan maksaminen ei ole koskaan alkanut. 

Jos saat työsuhteesi päättyessä esimerkiksi 10 kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen, ansiopäivärahaa ei makseta ajalta, jolle erokorvaus vaikuttaa (noin 10 kuukautta). Jos olet työssä vähintään 26 viikkoa erokorvauksen jaksotuksen aikana joko kokonaan tai osittain tai välittömästi sen jälkeen, ansiopäivärahan taso lasketaan siitä työstä, josta olet kerryttänyt uuden 26 viikon työssäoloehdon. Ja jos sinulle ei ole maksettu päivärahaa aikaisemmin, päivärahan tasossa ei ole 80 prosentin suojaa.         

Suojauksessa käytettävä vertailu tehdään aina kokonaan työttömän ansiopäivärahaan ilman lapsikorotuksia.

Edellä kerrottu suojaus koskee vain täysimääräistä ansiopäivärahaa. Jos saat soviteltua ansiopäivärahaa, voi ansiopäivärahan taso pudota yli 20 %, koska sovitellun ansiopäivärahan määrään vaikuttaa myös muita säännöksiä.

Työllistämisvelvoite

Jos sinut on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen, jollei perustepalkka nouse edelliseen palkkaan verrattuna. Kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, jos olet vähintään 57vuotias ja sinulle täyttyy päivärahakauden enimmäisaika.  

58 vuotta täyttäneiden ansiopäivärahan tasossa suojaus

Jos olet vähintään 58−vuotias, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen, ansiopäiväraha lasketaan uudelleen vain siinä tapauksessa, jos uusi ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on suurempi verrattuna siihen palkkaan, jonka perusteella päivärahaa on aikaisemmin maksettu. Tämä edullisuusvertailu tehdään vain siinä tapauksessa, että ansiopäivärahaa on maksettu aikaisemmin vähintään yhdeltä päivältä. Tämän lisäksi vertailu voidaan tehdä, mikäli ansiopäiväraha kuuluu laskea uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työssäoloehto täyttyy vuoden kuluessa siitä, kun ansiopäivärahan taso on edellisen kerran laskettu ja ansiopäivärahaa on ryhdytty maksamaan, ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen eikä edullisuusvertailua tehdä.   

Lisäpäivillä ei nollata päiviä eikä päivärahan tasoa lasketa 

Ansiopäivärahapäivien nollausta ei tehdä, jos olet jo lisäpäivillä (”eläkeputki”). Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahan tasoa lasketa uudelleen, vaikka olisit työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen, kun lisäpäivien maksaminen on alkanut. 

Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että olet saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan (käytännössä 400 tai 500 päivältä) ja siirtynyt lisäpäiville. Jos lisäpäivien maksaminen on jo alkanut ja täytät 26 viikon työssäoloehdon, ansiopäivärahapäiviä ei enää nollata. Ansiopäivärahan tasoa ei myöskään lasketa uudelleen, vaikka se nousisi aikaisempaan ansiopäivärahan tasoon verrattuna. Ansiopäivärahan taso ”lukitaan” siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lisäpäivä on maksettu.