Liikkuvuusavustusta työmatka- ja muuttokuluihin sekä työhön liittyvään koulutukseen 

Työttömyyskassat maksavat liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli 3 tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli 2 tuntia päivässä. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Jos enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa, työ on vielä osa-aikainen 30 viikkotunnin työajalla. Liikkuvuusavusta voi myös saada työhön liittyvään koulutukseen, jos koulutus liittyy vähintään 2 kuukautta kestävään työhön. Koulutuksen täytyy olla työnantajan järjestämä tai työnantajan muualta hankkima koulutus. 

Liikkuvuusavustuksen maksamisen ehdot ovat seuraavat: 

  • Sinulle on maksettu työttömyyspäivärahaa juuri ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista. Tätä ehtoa ei poikkeuksellisesti edellytetä, jos työ tai työhön liittyvä koulutus alkaa karenssin tai omavastuuajan aikana.
  • Työmatkasi tai työhön liittyvä koulutusmatkasi on kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä ja  
  • työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta.

Työmatka-ajaksi ja koulutusmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. 

Voit myös muuttaa lähemmäs työpaikkaa sen jälkeen, kun työpaikan saaminen on varmistunut ja saada liikkuvuusavusta, jos työmatkan pituutta koskevat edellytykset täyttyvät muuttoa edeltäneestä tosiasiallisesta asuinpaikasta laskettuna.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta lukien seuraavasti:

  • Työn kesto vähintään 2 kk -> Avustuksen kesto on 30 kalenteripäivää työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta, mutta avustusta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa   
  • Työn kesto vähintään 3 kk -> Avustuksen kesto on 45 kalenteripäivää työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta, mutta avustusta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa
  • Työn kesto vähintään 4 kk -> Avustuksen kesto on 60 kalenteripäivää työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta, mutta avustusta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa  

Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (37,21 € vuonna 2024) verran päivää kohti. Liikkuvuusavusta maksetaan 5,29 eurolla korotettuna, jos työ- tai koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustusta maksetaan jälkikäteen ja pääsääntöisesti neljän viikon jaksoissa. Maksupäivä on keskiviikko. Vero pidätetään samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta. Siten pidätysprosentti on vähintään 25 %, jos sinulla on palkkaa varten myönnetty verokortti. Jos ennakonpidätysprosentti on määrätty etuutta varten, ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti. 

Kokoaikatyöhön sekä työhön liittyvän koulutuksen ajalta liikkuvuusavustusta maksetaan viideltä päivältä kalenteriviikossa. Sen sijaan osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain työpäiviltä. Liikkuvuusavustuksen maksujakso on kiinteä, joten avustusaikaa ei voida pidentää, vaikka avustusta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä tai avustusajalle sisältyisi aika, jolta avustusta ei makseta.

Liikkuvuusavustusta ei makseta kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä ajalta, jona työ on keskeytynyt lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi. Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa, kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa tai irtisanomisajan palkkaa. 

Liikkuvuusavustus peritään takaisin, jos sitä on maksettu aiheetta. Esimerkiksi se peritään takaisin koko työsuhteen ajalta, jos eroat työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työsuhteesi päättymisen ennen kuin se on kestänyt vähintään kaksi kuukautta.  

Mahdollisista sellaisista muutoksista, joilla voisi olla vaikutusta liikkuvuusavustuksen maksamiseen, täytyy ilmoittaa työttömyyskassaan.

Jos arvioit, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, avustusta tulee hakea 3 kuukauden kuluessa työsuhteesi alkamisesta. Hakemuslomake löytyy sähköisestä asioinnista.