Usein kysytyt kysymykset

Olen jäämässä työttömäksi, miten menettelen?

Työnhaun täytyy olla voimassa työttömyyden tai lomautuksen aikana. Työnhaku aloitetaan ilmoittautumalla työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos olet Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen ja sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti, ilmoittaudu verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi .

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, sirullista henkilökorttia tai et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, ilmoittaudu työnhakijaksi puhelimitse (p. 0295 025 500 ma-pe klo 9.00-16.15.), jos olet aikaisemmin ollut TE-toimistossa asiakkaana. Jos olet uusi työnhakija, käy henkilökohtaisesti TE-toimistossa.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Lue TE-toimiston ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa ja olet ilmoittanut hakevasi kokoaikatyötä. Nämä ovat edellytyksenä ansiopäivärahan maksamiselle. Tarkempia tietoja TE-toimiston kanssa asioinnista saa osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html

Jos tarvitset apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa TE-palveluista, soita valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Numerot löytyvät TE-palvelut -sivuilta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html

Lähetä hakemus Työttömyyskassa Pron sähköisen asioinnin kautta, jonne kirjaudutaan kassan nettisivuilta. Täytä hakemus huolellisesti ja hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakemukseen täyttöohje on kohdassa Päivärahan hakeminen.

Mistä saan päivärahan hakemista varten tarvittavan lomakkeen?

Kätevimmin päivärahan hakeminen hoituu työttömyyskassan sähköisen asioinnin kautta. Järjestelmään kirjaudutaan etusivulta kohdasta Sähköinen asiointi. Hakemuksen voi myös tulostaa kassan kotisivuilta lomakesalkusta. Kassa lähettää jokaisen maksun yhteydessä jatkohakemuslomakkeet postitse. Jos päivärahaa haetaan sähköisesti, jatkohakemuksia ei lähetetä postitse.

Mikä tulee olemaan päivärahani määrä?

Päivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asiointijärjestelmässä. Järjestelmässä oleva laskuri on vain suuntaa antava, koska päivärahan määrä lasketaan 26 viikon palkkatulojen perusteella.     

Täytyykö työttömyyspäivärahasta maksaa jäsenmaksua?

Työttömyyspäivärahasta peritään jäsenmaksu automaattisesti. Vuonna 2019 on jäsenmaksu 9,5 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu on yhdeltä maksettavalta etuuspäivältä 0,41 euroa. Jäsenmaksua ei makseta sellaisen kalenterikuukauden ajalta, jolta et ole saanut palkkaa tai kassan maksamaa veronalaista etuutta.

Kuinka pitkä karenssi minulla on?

Karenssi ja omavastuuaika sekoitetaan helposti keskenään. Saatetaan puhua karenssista, kun todellisuudessa tarkoitetaan omavastuuaikaa. Karenssi on TE-toimiston asettama ajanjakso, jolta päivärahaa ei makseta. Karenssi on 30, 60 tai 90 päivää. 90 päivän karenssin voi saada esimerkiksi siinä tapauksessa, jos henkilö on eronnut työstään ilman pätevää syytä.

Omavastuuaika on viittä työpäivää vastaava aika. Jos olet kokonaan työtön, omavastuuaika on viisi arkipäivää eli viikko. Työttömyyskassa asettaa omavastuuajan aina, kun haet ensimmäistä kertaa päivärahaa tai aina sen jälkeen, kun työssäoloehto on täyttynyt, ja uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen enimmäisajan alkamisesta. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Miten tukipaketti vaikuttaa päivärahaan?

Jos työnantaja maksaa työsuhteen päättymiseen liittyvän rahasuorituksen, työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu.

Jaksottaminen tapahtuu siten, että maksetun rahasuorituksen eli tukipaketin määrää verrataan jäsenen päiväpalkkaan, joka lasketaan samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahan maksaminen siirtyy eteenpäin yhtä monella päivällä, kuin mitä tukipaketin jakaminen päiväpalkalla antaa tulokseksi. Yhteen kalenteriviikkoon sisältyy viisi päivää. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 4,24 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään. Ansiopäivien enimmäisaika ei kulu jaksotusaikana, koska jaksotusajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jaksotusaika on myös aina kiinteä, joten jäsenen työllistyminen jaksotusaikana ei siirrä jaksotusaikaa eteenpäin. Vaikka päivärahaoikeus siirtyykin eteenpäin jaksotuksen vuoksi, jäsen säästää päivärahapäiviä, koska enimmäismäärä ei ”kulu” jaksotuksen aikana.

Työttömyyskassassa ei voida arvioida sitä, kannattaako tukipaketti vastaanottaa. Tähän asiaan vaikuttaa esimerkiksi tukipaketin määrä sekä jäsenen tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. Tukipaketti on kuitenkin määrältään aina suurempi kuin samalta ajalta maksettava ansiopäiväraha. Tukipaketin vaikutus tulevaan eläkkeeseen kannattaa tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä. Tukipaketin verotus kannattaa taas varmistaa verottajalta. Jos jäsen työllistyy tukipakettiaikana ja täyttää työssäoloehdon uudelleen, hänelle maksetaan ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotusajan jälkeen tämän tukipakettiajalla tehdyn työn perusteella.

Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa TE-toimistossa jaksotusaikana, koska jäsenen täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääkseen ansiopäivärahaoikeuden jaksotuksen jälkeen. 

Miten irtisanoutuminen vähintään 200 päivää kestäneen lomautuksen jälkeen vaikuttaa päivärahaan?

Jäsenellä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Tällöin työsuhde päättyy heti, ja hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkka korvauksena. Ajalta, jolle irtisanomiskorvausaika kohdistuu, ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Irtisanomiskorvaus ei kerrytä työssäoloehtoa, koska työsuhde ei ole voimassa eikä korvauksesta peritä työnantajamaksuja. Siten korvausta ei voida myöskään huomioida päivärahan määrittelyyn.

Minulle on tarjottu osa-aikatyötä. Kannattaako työ ottaa vastaan?

Työttömyyskassa maksaa soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työn ajalta. Sovitellussa päivärahassa on joitain rajoituksia, jotka voi tarkistaa kohdasta soviteltu päiväraha. Työ kuin työ täytyisi pääsääntöisesti ottaa vastaan, koska sinun täytyy olla työnhakijana TE-toimistossa ja siten työmarkkinoiden käytettävissä. Tarjotun työn vastaanottamisvelvoite koskee myös niitä töitä, joita ei tarjota TE-toimiston kautta. Työstä kieltäytyminen voi johtaa karenssiin eli 30 tai 60 päivänpituiseen ajanjaksoon, jolta päivärahaa ei makseta. Palkkatulo sekä kassan maksama soviteltu päiväraha ovat pääsääntöisesti aina enemmän kuin päiväraha yksistään.

Sain päätöksen sovitellusta päivärahasta. Miksi minulle maksettiin vähemmän päivärahaa kuin mitä olin laskenut?

Sovitellun päivärahan maksamisessa on "kattoraja", mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan maksama bruttopalkka ja työttömyyskassan maksama soviteltu päiväraha kuukaudessa, voivat yhteensä olla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta. Päivärahan perusteena oleva palkka on se palkka, jonka perusteella täysimääräinen päiväraha on määritelty. Tämä palkka näkyy myöntöpäätöksissä.

Miten soviteltu päiväraha lasketaan ja miten se vaikuttaa enimmäisaikaan?

Sovitellun päivärahan määrä pystytään laskemaan, jos tiedossa on hakijan täysimääräinen päiväraha sekä bruttopalkka, joka työstä maksetaan. Jos nämä asiat ovat tiedossa, katso sovitellun päivärahan laskutapa kohdasta sovitellun päivärahan suuruus. Voit myös laskea sovitellun päivärahan arviomäärän sähköisessä asiointijärjestelmässä. Soviteltu päiväraha maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa (ma-pe), myös työpäiviltä. Soviteltu päiväraha lasketaan kuukausitasolla siten, että työ- tai yritystulojen 300 euron (suojaosa) ylimenevästä osuudesta huomioidaan puolet. Jos hakujakso on neljä viikkoa, on suojaosa 279 euroa. Jos palkka on bruttona 500 € kuukaudessa, vähennetään täydestä päivärahasta 4,65 euroa päivää kohti (500 € - 300 € = 200 € -> 200 € x 50% =100 € -> 100€/21,5 = 4,65€). Työtunnit täytyy ilmoittaa hakemukseen ja palkkalaskelma täytyy lähettää työttömyyskassaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan. Katso kohdasta sovitellun päivärahan hakeminen, miten päivärahaa haetaan, jos työttömyyden aikana on tuloja.       

Enimmäisaika kuluu soviteltua päivärahaa saavalle jäsenelle siten, että soviteltu päiväraha (brutto), joka maksetaan kuukauden tai neljän viikon ajalta, jaetaan jäsenen täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan enimmäismäärää kuluttavien päivien lukumäärä per maksujakso. Esimerkiksi jos soviteltua päivärahaa maksetaan kuukauden ajalta yhteensä 500 euroa brutto, ja hakijan täysimääräinen päiväraha on 50 euroa päivässä, enimmäisaika kuluu 10 päivällä kyseiseltä kuukaudelta. 

Haluaisin lähteä opiskelemaan työttömyyspäivärahalla. Miten menettelen?

Jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä TE-toimistoon. He arvioivat koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden eli sen, onko koulutuksesta hyötyä työllistymisen kannalta. Koulutuksista sovitaan työllistymissuunnitelmassa, joka laaditaan TE-toimistossa. Jos koulutus hyväksytään työllistymissuunnitelmaan, TE-toimisto antaa koulutuksen alkamisesta työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon. Koulutuksen ajalta on mahdollista saada korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä.