Yrittäjyys

TE-toimisto määrittelee yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuuden siloin, kun on kyse yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta. Jos TE-toimisto on määritellyt yritystoiminnan sivutoimiseksi, ja jäsenellä on tuloa yritystoiminnasta, hän voi saada soviteltua ansiopäivärahaa Pro-kassasta. Edellytyksenä on lisäksi, että jäsen on kartuttanut palkansaajan työssäoloehdon yritystoiminnan ohella olleesta palkkatyöstä. Yritystulot selvitetään pääasiassa viimeiseksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella.

Jos jäsen todetaan päätoimiseksi yrittäjäksi, voi työttömyysturvan säilyttää Pro-kassassa tietyin ehdoin enintään 18 kuukautta. Yrittäjyysaika ei kerrytä Pro-kassassa työssäoloehtoa.    

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta, joten ansiopäivärahaa voidaan maksaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon yritystoiminnan alkamisesta, joten jäsenen tulee ilmoittaa yritystoiminnasta TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan laajuuden neljän kuukauden jälkeen. Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaa ei voida enää maksaa. 

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Jos yritystoiminta on lyhytkestoista, enintään kaksi viikkoa kestävää, voi jäsen hakea soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta. Yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan. Työttömyyskassalle tulee lähettää hakemuksen mukana tuloselvitys sekä selvitys yritystoiminnan kestosta.

Yrittäjyyden kriteerit

Yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa (esimerkiksi laskutusyhteisöjen kautta tehtävä työ). Lisäksi esimerkiksi ammatin tai elinkeinon harjoittaja, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja maatalousyrittäjä ovat yrittäjiä.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen, joka työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, ja hänellä on vähintään 15 %:n omistus. Yrittäjä on myös henkilö, joka on johtavassa asemassa yrityksessä, ja hänellä on joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 %:n osuus osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta.

Lisäksi yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee yhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 %:n osuus osakepääomasta tai äänivallasta (kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies, avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet).

Perheenjäsenyys tarkoittaa samassa taloudessa asumista oli sitten kysymys lapsista, vanhemmista tai avopuolisosta. Johtavaksi asemaksi katsotaan hallituksen tai johtokunnan jäsenyys ja toimitusjohtajuus tai näitä nimikkeitä vastaava asema.

Omistuksessa otetaan huomioon myös välillinen omistaminen, eli toisten yritysten, kuolinpesien, tms. kautta tapahtuva omistaminen.

Yrityksen omistaminen ei vielä tee henkilöstä yrittäjää, vaan yritystoiminnassa on myös työllistyttävä. Siten jäsen, joka työskentelee päätoimisessa palkkatyösuhteessa muualla kuin omassa tai perheensä yrityksessä, voi kuulua Pro-kassaan.

Jälkisuoja

Yrittäjäksi ryhtynyt jäsen voi säilyttää Pro-kassan jäsenyyden enintään 18 kuukauden ajan (= jälkisuoja) yrityksen perustamisesta tai yritystoiminnassa työllistymisestä eteenpäin. Jos enimmäisaika on ehtinyt täyttyä ennen yritystoiminnan alkua, jälkisuojaa ei käytännössä ole. Yritystoiminnan aloittaneen henkilön kannattaa siirtyä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (AYT tai Suomen Yrittäjäin tk) heti toiminnan alkamisesta, jotta hänellä olisi turva työttömyyden varalta myös jälkisuojan jälkeen tai jollei hänellä ole jälkisuojaa (enimmäisaika on täytyttynyt ennen toiminnan alkua). Työssäoloehtoa voi kartuttaa yrittäjäkassassa, jos yrittäjällä on vähintään 12 816 euron vuosituloon perustuva eläkevakuutus (YEL, MYEL), ja hän on alle 68-vuotias. Myös TyEl-vakuutettu yrityksen osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen voi liittyä yrittäjäkassaan, jos hän täyttää yrittäjämääritelmän. Asiasta saa tarkempia tietoja yrittäjäkassasta. Yrittäjien työssäoloehto on 15 kuukautta. 

Yrittäjän statuksella oleva henkilö, joka on aloittanut palkkatyön ja liittynyt yrittäjäkassasta palkansaajakassaan, voi saada yrittäjäpäivärahaa palkansaajakassasta. Yrittäjäpäivärahaa maksetaan, kunnes henkilö täyttää palkansaajan työssäoloehdon tai enimmäisaika täyttyy. Yrittäjäpäiväraha määritellään siitä työtulotasosta, jonka perusteella henkilö on vakuuttanut itsensä yrittäjien työttömyyskassassa.