Tukipaketin vaikutus työttömyysetuuteen

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (tukipaketti) estää ansiopäivärahan maksamisen ajalta, jolle tukipaketti jaksotetaan. Tukipaketin maksamisesta voidaan sopia esimerkiksi yt-neuvottelujen tai työsuhteen päättymisen yhteydessä.

Tukipaketin maksuajankohdalla ei ole merkitystä. Etuus voidaan maksaa työsuhteen aikana, työsuhteen päättyessä tai työsuhteen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi jos tukipaketiksi tulkittavaa etuutta on maksettu usean kuukauden ajan normaalin palkan yhteydessä ennen henkilön työsuhteen päättymistä, maksetut erät lasketaan yhteen ja koko summa jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Miten tukipaketti jaksotetaan

Tukipaketti jaksotetaan pääsääntöisesti työsuhteen päättymisestä lukien. Jos tukipaketti maksetaan huomattavasti työsuhteen päätymisen jälkeen, tukipaketti voidaan jaksottaa myös maksupäivästä lukien. Lopputuloksen täytyy kuitenkin olla sama verrattuna siihen, että jaksotus tehtäisiin työsuhteen päättymisestä lukien.

Jaksotus tehdään siten, että tukipaketti (brutto) jaetaan päiväpalkalla. Näin saadaan jaksotuspäivien lukumäärä ja ajanjakso, jolta ansiopäivärahaa ei makseta. Päiväpalkka lasketaan samalta ajalta ja samojen periaatteiden mukaan kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 3,89 prosentin tel- ja työttömyysvakuutusmaksuvähennystä, kuten ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelyssä tehdään.

Jos työsuhde päättyy 30.4.2013, kuukausipalkka on ollut viimeiset kahdeksan kuukautta 3 000 euroa kuukaudessa, ja tukipaketin suuruus vastaa 10 kuukauden palkkaa eli se on 30 000 euroa, ansiopäivärahaoikeus siirtyy noin 10 kuukautta eteenpäin maaliskuun alkupuolella 2014. Jäsenelle asetetaan seitsemän päivän omavastuuaika tukipakettiajan jälkeen, jonka jälkeen ansiopäivärahan maksaminen voi vasta alkaa, jos jäsen on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa

Ansiopäivien 500 päivän enimmäisaika ei kulu jaksotusaikana, koska jaksotusajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jaksotusaika on myös aina kiinteä, joten jäsenen työllistyminen jaksotusaikana ei siirrä jaksotusaikaa eteenpäin.

Mitä kannattaa huomioida

Työttömyyskassassa ei voida arvioida sitä, kannattaako tukipaketti vastaanottaa. Tähän asiaan vaikuttaa esimerkiksi tukipaketin määrä sekä jäsenen tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. Tukipaketti on kuitenkin määrältään aina suurempi kuin samalta ajalta maksettava ansiopäiväraha.

Tukipaketin vaikutus tulevaan eläkkeeseen kannattaa tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä. Tukipaketin verotus kannattaa taas varmistaa verottajalta.

Jos jäsen työllistyy tukipakettiaikana ja täyttää työssäoloehdon uudelleen, hänelle maksetaan ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotusajan jälkeen tämän tukipakettiajalla tehdyn työn perusteella.

Tukipaketti vaikuttaa korotusosuuksiin

Henkilö menettää oikeuden korotettuun ansio-osaan (100 päivää) pitkän työuran perusteella, jos tukipaketin maksaminen on edellyttänyt sopimusta työnantajan kanssa. Muutosturvaoikeutta henkilö ei aina menetä. Tämän ratkaisee TE-toimisto. Muutosturvaoikeuden menettämisellä on merkitystä, jos jäsen hakeutuu työttömyysetuudella tuettavaan koulutukseen, jonka ajalta voitaisiin maksaa muutosturvan ansio-osaa.

Tukipakettiaikana täytyy olla työmarkkinoilla

Tukipaketin jaksotusaikana täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä eli työssä, työttömänä työnhakijana TE-toimistossa tai jäsenellä täytyy olla työttömyysturvalaissa määritelty hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololleen, jotta hänellä säilyisi oikeus ansiopäivärahaan jaksotusajan jälkeen. Muuten hän menettää oikeutensa ansiopäivärahaan, jos työmarkkinoilta poissaolo kestää yli 6 kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen on kartutettava työssäoloehto kokonaisuudessaan uudelleen ennen kuin hän voi saada ansiopäivärahaa.